Stadgar

 

 

Stadgar för Litauenhjälpen, Tikéjimas, Viltis, Meilé

 

§1 Föreningens namn är Litauenhjälpen Tikéjimas, Viltis, Meilé

 

§2 Föreningen har sin adress i firmatecknarnas namn.

 

§3 Föreningens syfte är att på kristen grund bistå nödlidande människor med olika hjälpinsatser.

 

§4 Som medlem i föreningen välkomnas var och en som vill dela föreningens syfte och stödja arbetet med ekonomiska bidrag. Medlemsavgiftens storlek beslutas vid föreningens årsmöte.

 

§5 Föreningar och företag kan erhålla stödmedlemskap. Stödmedlemmar erhåller ej rösträtt vid årsmöte. Årsavgiften för stödmedlemmar beslutas vid föreningens årsmöte.

 

§6 Föreningens egendom och fonder förvaltas av en styrelse. Styrelsen företräder föreningen i ekonomiska och juridiska hänseenden. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt utser styrelsen inom sig erforderliga styrelsefunktionärer.

 

§7 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

§8 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

 

§9 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna bör för granskning överlämnas till revisorerna senast 15 dagar före årsmötet.

 

§10 Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelsen ska utgå minst 14 dagar innan den dag mötet hålls.

 

§11 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma;

 

Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.

 

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

 

Föredragning av räkenskapsberättelse.

 

Föredragning av revisorernas berättelse.

 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Bestämmande av antalet ledamöter för styrelsen.

 

Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, halva antalet ledamöter ställs under omval vartannat år.

 

Val av revisorer och suppleanter för dessa.

 

Övriga till mötet avgörande hänskjutande frågor.

 

§12 Vid årsmötet har varje medlem en röst. Medlem har ej rätt att rösta genom ombud.

 

§13 För upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av de närvarande vid årsmötet på                

 

årsmötet är ense om beslutet.

 

§14 Skulle föreningen upplösas tillfaller samtliga tillgångar Erikshjälpen för vidare distribution till Litauen.

 

§15 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet.

 

Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen ha inkommit till styrelsen minst två månader i förväg.

 

Antagna på årsmötet den 1 Mars 1997

 

Ändring av paragraf 10 på årsmötet den 23 april 2005

 

Ändring av paragraf 2 på årsmötet den 24 mars 2012